උත්සව භාණ්ඩ කුලියට දෙන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඔබගේ දෙවන අදායම් මාර්ගය සැලසුම් කිරීම සඳහා සහය ලබාගැනීමට දැන්ම අමතන්න +94722720722 (wattsapp)


Visa Free Countries for Sri Lankan Passport Holders

The Sri Lankan passport ranks 185th in the world as of December 2023 according to VisaGuide Passport Index. This means that Sri Lankan citizens can travel visa-free to 21 countries in the world. However, to enter the remaining countries, Sri Lankan passport holders must apply for a visa beforehand. Where Can Sri Lankan Passport Holders Travel Without a Visa? As of December 2023, Sri Lankan passport holders can travel visa free to 21 countries and territories: 

 1.Bahamas     2.Barbados    3.Britis  Virgin Islands  4. Cook Islands 

5.  Dominica 6.Grenada    7.Haiti      8.Kiribati      9.  Lesotho  10. Micronesia 

  11.Montserrat   12. Niue  13.  Pakistan  14. Samoa   15.Singapore   16. Saint Kitts and Nevis 1 7 Saint Vincent  and the Grenadines   

18.Tajikistan  19. Gambia  20.  Vanuatu 21.Venezuela   

*Only those aged 50 years and above or 16 years and younger. For visa-free travels, you still must have a valid passport — usually six months after your departure date— and you must purchase travel health insurance as required by your destination country.

Sourse :https://visaguide.world/