සාර්ථකත්වයේ රහස් කතා : කැනපි හට්, සිහින හැඩ ගැන්වීමට උපකාර වූ අයුරු