ඔබට හිමි ත්‍යාගය ලබා ගන්න

මුලින්ම පහත සඳහන් ලින්කුව ඔබගේ මිතුරන් 05 දෙනෙකුට whatsapp කර එහි ස්ක්‍රීන් ෂොට්

 0722 720 722 අංකයට  whatsapp කරන්න.

ඉන්පසු ඔබට ලැබෙන ජයග්‍රාහී අංකය ට ලැබෙන ත්‍යාගය ලබාගැනීම සඳහ අප ඔබව සම්බන්ද කරගනු \

ඇත   

http://canopyhut.lk/-i-15